ΠΕΤΡΟΣ  ΛΕΩΝ.  ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 

 

    Ο Πέτρος Λεωνάρδου Μουστάκας, καταγόταν από την Πίσω Μεριά Κορθίου, είχε εγκαταλήψει τη γενέτειρά του σε μικρή ηλικία, άρχισε την επαγγελματική του ζωή ώς μαρμαρογλύπτης κι αργότερα έγινε ιδιοκτήτης καφενείου. Παρότι κατάφερε να γίνει ιδιοκτήτης αρκετών οικιών στο Κολωνάκι, έζησε λιτά και από νωρίς δήλωνε ότι προτίθετο να παραχωρήσει την περιουσία του. Το 1928, πεθαίνοντας στην Αθήνα σε ηλικία 105 ετών, άφησε το σύνολο της περιουσίας του στο χωριό του.

 

    Ο Π.Λ. Μουστάκας με δημόσια διαθήκη (αρ. 426/21.4.1928) κατέλιπε την κινητή και ακίνητη περιουσία του στην Κοινότητα Πίσω Μεριάς. Το "Μουστάκειο Κληροδότημα" συστήθηκε υπέρ κοινωφελούς σκοπού με φορέα την Κοινότητα και "...ως επιτροπή δια την διαχείρισιν της περιουσίας... τον εκάστοτε Πρόεδρον της Κοινότητος και Ειρηνοδίκην..." με σκοπό την κατασκευή σχολείου αρρένων και θηλέων. Η θέληση του διαθέτη ήταν να ανεγερθούν και να συντηρούνται από τις προσόδους της περιουσίας αυτής σχολεία  αρρένων και θηλέων στο χωριό αυτό, εξετάσθηκε το ενδεχόμενο να ιδρυθεί κατώτερη γεωργική σχολή και τελικώς επικράτησε η ανέγερση διδακτηρίου, που πραγματοποιήθηκε το 1933.

 

    Μετά την εκπλήρωση του σκοπού του Κληροδοτήματος, δηλαδή την ανέγερση διδακτηρίου, η Κοινότητα Κορθίου αιτήθηκε: α) την επέκταση των σκοπών του Κληροδοτήματος με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και β) τη διεύρυνση της Επιτροπής Διαχείρησης του Κληροδοτήματος. Την περίοδο 1979/1980 με έξοδα του Κληροδοτήματος, έγινε η διάνοιξη  του δρόμου που συνδέει τα χωριά Αιπάτια, Πίσω Μεριά, Μοσχιώνα, Κόρθι, Αηδόνια με την επαρχιακή οδό Όρμου Κορθίου - Γαυρίου. Σήμερα, από το Κληροδότημα χορηγούνται υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε φοιτητές όλων των σχολών καθώς και σε αθλητές, οι οποίοι έχουν επίδοση στην ενόργανη γυμναστική. Έμφαση δίνεται στην καταγωγή των υποτρόφων από την ευρύτερη περιοχή της πρώην κοινότητας Κορθίου Άνδρου, κατά προτίμηση σε νέους που μπορούν να εξασφαλίσουν πιθανότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην Άνδρο, ώστε οι σπουδές τους να αποβαίνουν χρήσιμες για τον τόπο. Από τους πόρους του Κληροδοτήματος εκτελούνται κοινωφελή έργα στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Κορθίου. Η διαχειριστική επιτροπή σήμερα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Κορθίου καθώς και ένα δικηγόρο.

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ

 

                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Κληροδότημα ΠΕΤΡΟΥ Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση τεσσάρων (4) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι και μιάς (1) υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών για φοιτητές που ενεγράφησαν κατά το έτος 2017. Το ποσό της χορηγούμενης υποτροφίας για κάθε κατηγορία ορίζεται, για τους επιτυχόντες σε Α.Ε.Ι σε 300,00 ευρώ μηνιαίως, για τους επιτυχόντες σε Τ.Ε.Ι σε 260,00 ευρώ μηνιαίως και σε 2.000,00 ευρώ ετησίως για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με την προσκόμιση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Η καταβολή του συνολικού ποσού της υποτροφίας ανά δικαιούχο υπότροφο θα καταβληθεί από το Κληροδότημα, μετά τον ορισμό υποτρόφων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και τις λοιπές δημόσιες αρχές καθώς και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ Κληροδοτήματος και του υποτρόφου σε τέσσερις ετήσιες ισόποσες δόσεις. Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται αναδρομικά για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, δηλαδή από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Για τη συνέχιση της υποτροφίας ο υπότροφος υποχρεούται κάθε έτος, να προσκομίζει βεβαίωση εγγραφής στο επόμενο έτος σπουδών και πιστοποιητικό προόδου, με αναλυτική βαθμολογία, από το οποίο θα προκύπτει ειδικότερα ότι θα προάγεται στο επόμενο έτος σπουδών με ικανοποιητική βαθμολογία. Εαν διακόψει τις σπουδές του με υπαιτιότητά του ή δεν τις ολοκληρώσει μέσα στην προβλεπόμενη διάρκεια από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα, υποχρεούται να επιστρέψει στο Κληροδότημα το ποσό της υποτροφίας, που θα έχει λάβει μέχρι τότε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση υποτροφίας είναι η καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Κορθίου Ανδρου μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας από την πατρική ή μητρική γραμμή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ με απόλυτη σειρά είναι :

1. Απόφοιτοι εξαετούς φοίτησης υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μουστακείου Δημοτικού Σχολείου

2. Φοιτήσαντες τουλάχιστον δύο σχολικά έτη υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μουστακείου Δημοτικού Σχολείου

3. Μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού Διαμερίσματος Κορθίου Ανδρου

4. Μόνιμοι κάτοικοι Ανδρου

5.α Τέκνα Πολυτέκνων, 5.β Τέκνα Τριτέκνων, 5.γ Τέκνα Μονογονεϊκών Οικογενειών 5.δ Τέκνα Οικογενειών με δύο τέκνα, 5.ε Τέκνα Οικογενειών με ένα τέκνο

6. Εισόδημα οικογενειακό έως 30.000 ευρώ ετησίως ή ατομικό έως 12000 ευρώ ετησίως (κατά αύξουσα σειρά)

7. Σειρά επιτυχίας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Η χορήγηση όλων των υποτροφιών σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των ως άνω κριτηρίων δεν είναι υποχρεωτική.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι -ες πρέπει να υποβάλλουν προς την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά :

1. Ατομικό δελτίο επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις

2. Πιστοποιητικό /βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή τους

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Κορθίου Ανδρου μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας από την πατρική ή μητρική γραμμή.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο Ιδρυμα και ότι δεν έχασαν προηγούμενη υποτροφία από υπαιτιότητά τους

5. Βεβαίωση εξαετούς φοίτησης υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διετούς φοίτησης υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Μουστάκειο Δημοτικό Σχολείο στη Πίσω Μεριά

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Δημοτικού Διαμερίσματος Κορθίου Ανδρου ή Δήμου Ανδρου

7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

8. Επικυρωμένο αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος έτους φορολογικού έτους 2016 για οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ ετησίως ή για ατομικό έως 12.000 ευρώ.

9. Πιστοποιητικό νόμιμης απαλλαγής ή αναβολής στρατιωτικών υποχρεώσεων

Ο φάκελος των υποψηφίων θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς - και για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης - με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά. Πληροφορίες για απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ: 22820-61354 και 6945941141. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος μέχρι την 30η Μαρτίου 2018 στη Δ/νση: Κληροδότημα Π. Λ. Μουστάκα, Κόρθιο Ανδρου, Τ.Κ. 84 502.

Κόρθιο Ανδρου, 14 Φεβρουαρίου 2018

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ